cookies

Polityka prywatno?ci

Niniejsza Polityka dotyczy plikw cookies i odnosi si? do strony internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Miros?aw Placek, ul Wieniawska 4/5, 20-071 Lublin.

Czym s? pliki cookies?

Poprzez pliki cookies nale?y rozumie? dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, przechowywane w urz?dzeniach ko?cowych u?ytkownikw przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow? dostosowan? do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej z ktrej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

Do czego u?ywamy plikw cookies?

Pliki cookies u?ywane s? w celu dostosowania zawarto?ci stron internetowych do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. U?ywane s? rwnie? w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, ktre pomagaj? zrozumie?, w jaki sposb u?ytkownik korzysta ze stron internetowych co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci, z wy??czeniem personalnej identyfikacji u?ytkownika.

Jakich plikw cookies u?ywamy?

Stosowane s? dwa rodzaje plikw cookies sesyjne oraz sta?e. Pierwsze z nich s? plikami tymczasowymi, ktre pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika, a? do wylogowania ze strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). Sta?e pliki pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plikw cookies albo do momentu ich r?cznego usuni?cia przez u?ytkownika.

Usuwanie plikw cookies?

Standardowo oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych domy?lnie dopuszcza umieszczanie plikw cookies na urz?dzeniu ko?cowym. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym przes?aniu na urz?dzenie u?ytkownika. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Ograniczenie stosowania plikw cookies, mo?e wp?yn?? na niektre funkcjonalno?ci dost?pne na stronie internetowej.

Ta strona u?ywa ciasteczek (cookies), dzi?ki ktrym nasz serwis mo?e dzia?a? lepiej. Dowiedz się więcej.